Ontwikkelingen 2017

Belangrijk nieuws over ontwikkelingen 2017 en volgende jaren

 

Zoals sommigen van jullie niet is ontgaan, wordt er op dit moment druk gesproken over de toekomstplannen van TC WW en Park WW. Het bestuur brengt jullie graag op de hoogte van de stand van zaken en de verdere aanpak.

 

Er is de afgelopen tijd sprake geweest van samengaan van OTC en TC WW. Inmiddels is duidelijk dat dat op dit moment niet aan de orde is.

 

De eigenaar van Park WW, Remo Beheer en Financieringsmaatschappij B.V., is sinds begin dit jaar in de persoon van Robert Klein actief betrokken bij de toekomst van het park. Dat heeft in elk geval twee voor TC WW positieve gevolgen:

1.      er wordt fors geïnvesteerd in de voorzieningen op het park én

2.      op zijn initiatief gaat de Martin Verkerk Academy van Park WW haar thuisbasis maken.

  

Ad1

In 2017 en 2018 worden investeringen gedaan in het park:

•      Hekwerk: vervanging en reparatie

•      Verlichting op 6 banen

•      Renovatie WC’s en kleedkamers

•      Nieuwe coating in de binnenhal (2018)

•      LED-verlichting in de binnenhal (2018)

Voor de volgende jaren worden verdere investeringen gepland, allen betrekking hebbend op de kwaliteit en aantrekkelijkheid van de voorzieningen.

 

Ad2

Martin Verkerk Academy krijgt Park WW als thuisbasis en gaat intensief samenwerken met TC WW.

Zie voor meer informatie over de tennislessen van de Martin Verkerk Academy deze link.

 

Onderdelen van de samenwerking met de Martin Verkerk Academy:

•      Tennislessen en trainingen, zowel voor recreanten als voor competitie-spelers. Uitgangspunt daarbij is dat lessen worden gecombineerd met lidmaatschap van TC WW en worden gegeven op banen gehuurd door TC WW. Hier wordt soepel mee omgegaan als dat nodig is om maatwerk te leveren. Tarieven zijn grosso modo gelijk aan de huidige tarieven van Jan de Rook.

•      Realiseren van een meerjarenplan om binnen 5 jaar een eredivisieteam op park WW te realiseren met tenminste 2 spelers uit eigen jeugdopleiding.

•      Jeugdopleiding opzetten

•      Recreatieve activiteiten voor competitieteams

•      Toernooien voor alle doelgroepen: 

o    Jeugdtoernooien

o    Familietoernooien 

o    Open toernooi met ambitie daar een event van te maken dat ook weer nieuwe leden trekt

o    NRT toernooien

o    ATP Challenger / Futures

o    Clubkampioenschappen: senioren en junioren enthousiast maken mee te doen.

•      Bijdragen aan ledenwerving TC WW door demo’s, clinics, marketing, social media, ambassadeurschappen

•      Advisering over aantrekkelijkheid Park WW

•      Ondersteuning Jeugdcommissie en Technische Commissie TC WW

 

 

De toekomst van TC WW krijgt dus vorm in samenwerking tussen de drie partijen:

•      Robert Klein, eigenaar

•      TC WW, tennisvereniging

•      Martin Verkerk Academy (MVA), tennisschool

Danny Blankestein concentreert zich op de Horeca en overige activiteiten.

 

Het bestuur van TCW blijft volledig verantwoordelijk voor het bestuur van de vereniging, op basis van de bestaande statuten van de vereniging.

Inzet van het bestuur voor de komende jaren wordt afgestemd met de eigenaar en MVA.

 

De samenwerking van TC WW, eigenaar en Martin Verkerk Academy wordt uitgewerkt en contractueel vastgelegd.

We zorgen voor duidelijkheid omtrent de rollen van elke partij en over de samenwerking.

Daarbij horen financiële afspraken over de bijdragen van TC WW aan de eigenaar, m.n. voor huur van banen, en aan MVA. Die blijven ook in de toekomst gebaseerd op het uitgangspunt dat TC WW een percentage van de feitelijk geïnde contributies hiervoor bestemt.

 

Volgende stappen:

De leden worden geïnformeerd via de nieuwsbrief.

 

Een groep bestaande uit Robert Klein, Martin Verkerk, Jaap Plugge, Alexander van Leeuwen en Ferry de Rijcke werkt de afspraken in een contract. 

Deze groep kijkt ook naar praktische afspraken die moeten worden gemaakt om alles goed en soepel te laten verlopen.

 

Er komt een extra-ALV, in oktober/november.

In de extra-ALV staan in elk geval de toekomstplannen, het ontwerpcontract en de bezetting van bestuursfuncties op de agenda. Eventueel is ook aanpassing van de contributie aan de orde.